Beoordeel deze pagina
9,5/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Notaris

De wet schrijft voor dat de notaris de koopakte moet opstellen en toezicht heeft bij het ondertekenen. Dit geldt ook voor het opstellen en ondertekenen van de hypotheekofferte. Pas dan is de akte rechtsgeldig en kan de eigendomsakte en de akte ter vestiging van de hypotheek officieel bij het kadaster worden ingeschreven. Hiermee is men dan geregistreerd eigenaar geworden. In de volksmond heet dat "een huis op je naam overgeschreven".

Algemeen

Een notaris is vereist voor de geldigheid van de akte. Dit vloeit voort uit de wijze waarop de notaris zijn werkzaamheden dient te verrichten en de waarborgen die de notaris daarbij biedt.

Het gaat hierbij om de volgende zaken:

  • Hypotheekadvies.
  • De adviserende taak en specifieke kennis van de notaris
  • De notaris dient zich onafhankelijk op te stellen bij het opmaken van de aktes en dient eventuele onjuistheden of misleidende zaken op te sporen en deze aan het daglicht te brengen. Hij dient boven de partijen te staan en zo zijn functie te vervullen (vergelijk met de rechterlijke macht) waarmee hij onpartijdig blijft.
  • De verplichting van de notaris is om partijen gedegen voor te lichten over de gevolgen van de door hen te verrichten rechtshandelingen en de verplichtingen van de notaris omtrent de wijze van opstellen, registreren en bewaren van de akten.Bij het kopen van een huis is het ook raadzaam met de notaris te praten over een samenlevingscontract.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee of meer personen die een gemeenschappelijke huishouding hebben.

Naast de vermogensrechtelijke verhoudingen kunnen ook andere zaken aan de orde komen in een samenlevingscontract, zoals afspraken over eventuele kinderen.

Vanaf de jaren tachtig werd het contract populair onder twee verschillende groepen:

  • Personen die wel hun relatie willen regelen, maar niet wilden trouwen,
  • Personen die wel hun relatie willen regelen, maar nog niet mochten trouwen.

Geregistreerd partnerschap

Door de invoering van eerst het geregistreerd partnerschap en later de openstelling van het huwelijk voor homo's en lesbiennes is in Nederland de noodzaak van een samenlevingscontract voor die tweede groep nu minder groot.

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen twee personen. Vaak is de bedoeling om een wettelijke erkenning (vergelijkbaar met het huwelijk) te geven aan relaties tussen personen van hetzelfde geslacht, maar dikwijls kunnen zulke partnerschappen ook gesloten worden tussen man en vrouw.

De notariële akte is vooral bedoeld om een grote rechtszekerheid te hebben. In het bewijsrecht heeft de notariële akte dan ook een aanzienlijk sterkere positie dan een niet-notariële akte.

Ook in gevallen waarin de wet niet de tussenkomst van de notaris verplicht, kan het nuttig zijn om een notaris in te schakelen. Indien twee partijen een overeenkomst hebben bereikt, bijvoorbeeld over de rechten van bewoning of betaling van een hypothecaire schuld, dan kan deze overeenkomst notarieel worden vastgelegd.

Het grote voordeel is de uitvoeringskracht van deze akte. Komt één van beide partijen de overeenkomst niet na, dan kan de andere partij direct (executoriaal) beslag leggen op de goederen van de partij die in gebreke blijft en hoeft dus niet eerst een procedure op te starten bij de rechter.

Testament / Laatste wens, Notaris de aangewezen persoon

Als men een hypotheek sluit is er regelmatig sprake van een overlijdensverzekering. Met de uitkering van deze polis, bij een overlijden, dient vaak de hypotheeksom afgelost te worden. De partij die recht heeft op deze uitkering, gebruikt deze dan ook om de schuld af te lossen. Over dit gedeelte van de uitkering hoeft dan geen erfbelasting betaald te worden, omdat deze is gebruikt voor aflossing.

In het testament kan bepaald worden wie de verdere rechten heeft van het huis. Dit kan bijvoorbeeld de partner zijn, of een ander persoon. Dit gaat dan boven de normale erfopvolging volgens de wet.

Voor het maken van een testament is de notaris de aangewezen persoon. Hij beschikt over alle kennis en ervaring om de nalatenschap overeenkomstig u wensen te regelen en daarbij mede advies te geven om zo veel mogelijk erfbelasting te besparen.

Het maken van een testament is een eenzijdige rechtshandeling. U kunt dit alleen doen zonder iemand op de hoogte te stellen. Echter of dit verstandig is voor uw situatie kunt u met de notaris bespreken. Partners zorgen vaak dat ze ten opzichte van elkaar erven. Dit om ervoor te zorgen dat alles in het werk gesteld wordt dat degene die achterblijft zo kan blijven leven als voor de tijd van het overlijden ook mogelijk was.

Tip

Zorg er altijd voor dat als een partner aangesloten is bij een pensioenregeling u voor het eventueel uit te keren nabestaandepensioen aangemerkt wordt als officieel partner pas dan heeft u recht op deze nabestaandenuitkering.

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken.

De Notaris is Ambtenaar en ondernemer

Volgens de wet is de notaris zowel openbaar ambtenaar als ondernemer. Enerzijds dient de notaris te handelen in het publieke belang. Dit uit zich onder andere in de verplichting van de notaris om op verzoek van partijen een akte op te maken (de zogeheten ministerieplicht). Anders gezegd: als een cliënt van de notaris verlangt dat hij voor hem een testament opstelt dan is de notaris gehouden om aan dat verzoek gehoor te geven aangezien hij niet zonder reden mag weigeren.

Anderzijds is de notaris als ondernemer verplicht de commerciële belangen van zijn kantoor in de gaten te houden. De notaris is dan wel openbaar ambtenaar met een publieke taak, maar hij ontvangt geen bezoldiging van overheidswege. De notaris dient zelf te zorgen voor zijn inkomsten die hij ontvangt doordat hij de cliënten een honorarium (een 'tarief') in rekening brengt.

Anders dan voorheen het geval was, is de hoogte van het honorarium (tarief) van de notaris al enkele jaren 'vrij'. De notaris mag derhalve zelf de hoogte van zijn honoraria (tarief) vaststellen. De overheid heeft de tarieven in de familiepraktijk wel gemaximeerd voor personen die minder draagkrachtig zijn. Zodoende is de toegang tot het notariaat voor "minder bedeelden" gegarandeerd.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?