Privacybeleid starterslening.nl

Bij starterslening.nl beseffen we dat privacy erg belangrijk is, zeker als het gaat om financieel advies, persoonlijke begeleiding en onafhankelijke bemiddeling. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door Starterslening.nl B.V. of zijn dochterondernemingen of bij starterslening.nl beseffen we dat privacy erg belangrijk is, zeker als het gaat om financieel advies, persoonlijke begeleiding en onafhankelijke bemiddelings bedrijven; gezamenlijk de 'diensten'.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u schrijven naar:

 • Starterslening.nl B.V. h.o.d.n. starterslening.nl
 • Afdeling Privacybeleid
 • Postbus 84033
 • 3009 CA Rotterdam
 • Nederland

Ons gebruik van verzamelde gegevens

We bieden een aantal diensten aan waarvoor u zich niet voor een account hoeft aan te melden of waarvoor u geen persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Om ons volledige scala aan diensten te kunnen leveren, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de diensten en zo min mogelijk fouten maakt bij het inwinnen van financieel advies, is het mogelijk dat we de volgende soorten gegevens verzamelen:

 • Gegevens die u verstrekt. Wanneer u zich registreert voor een Starterslening-account of een andere Starterslening-dienst of -aanbieding waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw naam, e-mailadres en een wachtwoord voor het account). Voor bepaalde diensten, zoals onze advertentieprogramma's of uitvoeringsopdrachten, vragen we ook om bankrekeninggegevens of andere betaalgegevens. Deze gegevens bewaren we in gecodeerde vorm op beveiligde servers. Het is belangrijk om te weten dat er nooit zonder uw expliciete toestemming een betaling wordt uitgevoerd ten laste van uw opgegeven bankrekening(en). We kunnen de gegevens die u voor uw account verstrekt, combineren met gegevens van andere Starterslening-diensten of van derden om u beter van dienst te kunnen zijn en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Voor bepaalde diensten heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gecombineerd.

 • Cookies. Wanneer u starterslening.nl bezoekt, verzenden we één of meer Cookies (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar maken het wel mogelijk om te controleren of de door u opgevraagde informatie inderdaad bij u terecht is gekomen.

We gebruiken Cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan, de interactietools en paginarelevantie te verbeteren en gebruikerstrends bij te houden, zoals de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de dienst. Middels het gebruik van Cookies voorkomen we tevens ongeoorloofd toegang tot uw accountgegevens.

We plaatsen wellicht een Cookie in uw browser wanneer u een website bezoekt, waaronder sites van Starterslening.nl B.V. die onze Cookies gebruikt.

Daar waar u wettelijk gezien uw toestemming dient te verlenen voor het gebruik van (niet-functionele) Cookies bieden wij u de mogelijkheid om op basis van Opt-In gebruik te maken van deze Cookies. Sommige browsers ondersteunen een automatisch Opt-Out systeem (bijv. Do No Track) waarmee u voorafgaand aan uw bezoek aan onze websites kunt aangeven dat u geen gebruik wenst te maken van bepaalde Cookies.

 • Loggegevens. Wanneer u Starterslening-diensten opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Hiermee zorgen wij er voor dat uitsluitend u toegang heeft tot uw eigen accountgegevens.

 • Gebruikerscommunicatie. Wanneer u e-mail of andere berichten naar Starterslening.nl B.V. verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren, inclusief het gebruik van uw reactie voor promotionele activiteiten.

 • Gelieerde Starterslening-diensten op andere sites. We bieden een aantal van onze diensten aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt aan die sites, worden mogelijk naar Starterslening.nl B.V. verzonden zodat u de dienst kunt gebruiken. We verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. De gelieerde sites waarop onze diensten worden aangeboden, hebben mogelijk een ander privacybeleid en we raden u aan het bijbehorende privacybeleid door te lezen. Om fraude en misbruik te voorkomen worden uw financiele gegevens slechts zeer beperkt en onder streng toezicht uitgewisseld aan andere sites, waardoor het mogelijk is dat u op deze andere sites nogmaals wordt gevraagd naar uw financiele gegevens (terwijl u deze al in uw account had bewaard).

 • Locatiegegevens. Starterslening.nl B.V. biedt locatie-afhankelijke diensten aan, zoals mobiele versies van websites. Als u deze diensten gebruikt, kan Starterslening.nl B.V. informatie ontvangen over uw daadwerkelijke locatie (zoals GPS-signalen van een mobiel apparaat of directoryservices van hostingproviders) of informatie die kan worden gebruikt om een locatie te schatten (zoals een telefoon-id of IP-adres).

 • Links. Starterslening.nl B.V. kan links weergeven met een indeling waarmee we kunnen bijhouden of deze links zijn gevolgd. We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van onze webtechnologie, aangepaste inhoud en links te verbeteren. Indien u een ongeldige link tegenkomt of de bestemming van de link niet vertrouwd, kunt u de link rapporteren aan Starterslening.nl B.V. zodat wij gepaste maatregelen kunnen treffen om de links aan te passen al dan niet te verwijderen.

 • Andere sites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de diensten van Starterslening.nl B.V. We hebben geen controle over de sites met toepassingen, producten of diensten van Starterslening.nl B.V. of links vanuit onze verschillende diensten. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u verzoeken persoonsgegevens te verstrekken. Starterslening.nl B.V. verwerkt alleen persoons- en financielegegevens voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid en/of de aanvullende privacykennisgevingen voor specifieke diensten. De verwerking van de financiele gegevens gebeurt conform de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Naast het bovenstaande zijn voorbeelden van dergelijke doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten aan gebruikers, inclusief de weergave van aangepaste inhoud en reactieformulieren.

 • Controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.

 • Het veiligstellen van het technisch functioneren van ons netwerk.

 • Het beschermen van de rechten of het eigendom van Starterslening.nl B.V. of onze gebruikers; en

 • Het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Starterslening.nl verwerkt persoonsgegevens op onze servers in Nederland en in andere Europese landen. In bepaalde gevallen verwerken we persoonsgegevens op een server die zich niet in uw eigen land bevindt. Het is mogelijk dat we persoonsgegevens verwerken om onze eigen diensten te kunnen leveren. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat we persoonsgegevens verwerken namens of volgens de instructies van derden, zoals onze marketingpartners.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Als we deze gegevens gebruiken op een andere manier dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, vragen we van tevoren om uw toestemming voor dergelijk gebruik.

Als we van plan zijn persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en/of in de specifieke servicekennisgevingen, bieden we u een effectieve manier om aan te geven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor deze andere doeleinden worden gebruikt. We verzamelen of gebruiken geen gevoelige informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

U kunt ervoor kiezen geen persoonsgegevens aan onze diensten te verstrekken, maar in dat geval is het mogelijk dat u die Starterslening-diensten niet kunt gebruiken.

Cookies

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige Starterslening-functies en -diensten niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

De technologie-partners waarmee wij samenwerken bieden u eventueel ook de mogelijkheid om bijv. een browser add-on te installeren zodat uw gegevens niet of beperkt worden bewaard. Raadpleeg ook de mogelijkheden van uw browser om aan te geven dat u niet wilt dat uw bezoekersgedrag gevolgd wordt of dat u surft middels een zogenaamde prive-navigatie waarbij geen of minder gegevens worden gedeeld met de websites die u bezoekt. Het is echter mogelijk dat sommige Starterslening-functies en -diensten niet correct functioneren als u een privacy-instelling heeft ingeschakeld in uw browser.

Gegevens delen

Starterslening deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens met andere bedrijven of individuen buiten Starterslening.nl B.V.:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonsgegevens.
 • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonsgegevens namens Starterslening.nl B.V. te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:
 • eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen,
 • uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan,
 • fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of
 • de rechten, eigendom of veiligheid van Starterslening.nl B.V., zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.
 • Als Starterslening.nl B.V. betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

We kunnen bepaalde gedeelten van verzamelde, niet-persoonsgegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde tool heeft gewerkt, of hoeveel gebruikers op een bepaalde formulier hebben gereageerd. Aan de hand van dergelijke gegevens kunt u niet worden herkend.

Neem contact met ons op via het onderstaande adres als u nog verdere vragen heeft over het beheer of gebruik van persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot die Starterslening.nl B.V.-werknemers, contractanten en agenten die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze individuen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Gegevensintegriteit

starterslening.nl verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacybeleid of andere toepasselijke privacykennisgevingen voor specifieke diensten. We blijven ons beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze services te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we verwerken, correct, volledig en actueel zijn, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonsgegevens zo nodig bij te werken of te corrigeren.

Toegang tot en bijwerken van persoonsgegevens

Wanneer u Starterslening-diensten gebruikt, doen we te goeder trouw inspanningen om u te voorzien van toegang tot uw persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden. We vragen individuele gebruikers zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd of verwijderd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt, en we weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze dienst gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. Sommige van onze diensten hebben andere procedures voor het toegankelijk maken, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens van gebruikers. We leveren de details voor deze procedures in de specifieke privacykennisgevingen of veelgestelde vragen voor deze diensten.

Afmelden voor Starterslening-diensten en verwijderen van persoonsgegevens

Het is voor ons belangrijk dat u de informatie ontvangt waar u om hebt gevraagd. Tevens kunnen uw interesses veranderen zodat u later misschien geen informatie meer wilt ontvangen. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid om uzelf (tijdelijk) af te melden danwel uw persoonsgegevens geheel te laten verwijderen.

U kunt ons op de hoogte stellen van het feit dat u zich wilt afmelden voor Starterslening-diensten, zodat u geen berichten meer ontvangt over Starterslening (tenzij u zich later natuurlijk weer aanmeldt voor deze diensten). Houd u er hierbij rekening mee dat u na afmelding geen aanspraak meer kunt doen op de Starterslening-diensten, en daardoor financiele voordelen en steunregelingen van de rijksoverheid kunt mislopen. In geen geval is Starterslening.nl B.V. aansprakelijk voor het mislopen van zulke financiële hulpmaatregelen wanneer u zich hebt afgemeld voor Starterslening-diensten. Accepteert u het risico om onvoldoende geïnformeerd te blijven over Starterslening, dan kunt u middels het contactformulier uw afmelding doorgeven. Uw verzoek wordt binnen enkele werkdagen door onze medewerkers opgevolgd en verwerkt. Graag zouden wij ook op de hoogte gesteld willen worden waarom u heeft besloten om uw af te melden voor onze Starterslening-diensten.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand. Houd u er hierbij rekening mee dat u na verwijdering geen aanspraak meer kunt doen op de Starterslening-diensten. Lopende aanvragen voor financiële steun en hulp worden geannuleerd; gehonoreerde financieringsaanvragen welke nog niet gecompleteerd zijn worden mogelijk ingetrokken; (periodieke) uitkeringen van subsidies, kortingen e.d. kunnen worden onderbroken. Eventuele openstaande tegoeden of betalingsverplichtingen (daar waar van toepassing) als gevolg van uw gebruik van de Starterslening-diensten worden met u afgerekend/verrekend, alvorens wij uw persoonsgegevens definitief kunnen verwijderen. In geen geval is Starterslening.nl B.V. aansprakelijk voor het mislopen van zulke financiële hulpmaatregelen wanneer u zich hebt afgemeld voor Starterslening-diensten. Accepteert u het risico om onvoldoende geïnformeerd te blijven over Starterslening, dan kunt u middels het contactformulier uw verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens doorgeven. Uw verzoek wordt binnen enkele werkdagen door onze medewerkers opgevolgd en verwerkt. Graag zouden wij ook op de hoogte gesteld willen worden waarom u heeft besloten om uw persoonsgegevens verbonden aan onze Starterslening-diensten te verwijderen.

Handhaving

Starterslening.nl B.V. controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop Starterslening.nl B.V. omgaat met persoonsgegevens, kunt u schrijven naar:

 • Starterslening.nl B.V. h.o.d.n. starterslening.nl
 • Afdeling Privacybeleid
 • Postbus 84033
 • 3009 CA Rotterdam
 • Nederland

Wanneer we formele, geschreven klachten ontvangen op dit adres, is het het beleid van Starterslening.nl B.V. om met de betreffende klant contact op te nemen over zijn bedenkingen. We zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor gegevensbeveiliging, om eventuele problemen wegens klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen Starterslening.nl B.V. en een individu.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid). Elke versie van dit privacybeleid wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Als u aanvullende vragen of opmerkingen over dit privacybeleid heeft, kunt u op elk gewenst moment schrijven naar:

 • Starterslening.nl B.V. h.o.d.n. starterslening.nl
 • Afdeling Privacybeleid
 • Postbus 84033
 • 3009 CA Rotterdam
 • Nederland
Bereken hier je recht op renteloze Starterslening

Bereken direct of je voor de beoogde koopwoning in aanmerking komt voor een renteloze Starterslening, en zo ja wat de hoogte is van de renteloze lening. Je ontvangt direct na het versturen van de berekening de uitslag per e-mail.

Je ontvangt dan de navolgende informatie over de Starterslening:

 • Doet de gemeente waar ik een koopwoning op het oog heb mee met de regeling?
 • Voldoe ik aan de voorwaarden om de starterslening te krijgen?
 • Hoeveel kan ik maximaal aan starterslening krijgen?
 • Wat worden dan mijn maandlasten inclusief de starterslening?
 • Hoe kan ik de starterslening aanvragen?

Het is mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen om de volledigheid van de berekening te controleren.

GEMEENTELIJKE STARTERSLENING BEREKENEN

Starterswoning: De gemeente toetst of de beoogde starterswoning in aanmerking komt.
Financiële gegevens: De Starterslening is een inkomensafhankelijke regeling.

N.B. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Het laden van de volgende pagina kan enkele seconden duren.

GRATIS STARTERSLENING ADVIESGESPREK AANVRAGEN

je financiële gegevens:

Je financiële gegevens:

Contactgegevens:
jaar
Veilige gegevensverwerking